TSKGVVakıf Yasası

KURULUŞ KANUNU
Kabul Tarihi : 17 Haziran 1987
Kanun No. : 1987-3388
Resmi Gazete : 25 Haziran 1987

MADDE-1 :
Bu Kanunun amacı; milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın kurulmasını sağlamaktır.

MADDE-2 :
Bu Kanunla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulur. Vakfın kurucuları; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay II nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB Savunma Sanayi) Müsteşarı ve Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanıdır. Vakıf Senedi, Milli Savunma Bakanı tarafından Türk Medeni Kanunu’ndaki hükümlere göre tescil ettirilir.
Bu amaçla başka bir vakıf kurulamaz.

MADDE-3 :
Bu Kanunla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;
a. Kurumlar vergisinden (İktisadi İşletmeleri hariç),
b. Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
c. Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden muaftır.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Vakıf, bu tarihe kadar Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlar ile tanınan vergi, resim, harç muafiyet ve istisnalarından da aynen yararlanır.

MADDE-4 :
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE-5 :
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE-6 :
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1:
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve gayrimenkul malları, nakit mevcudu, her türlü hakları, alacak ve borçları; herhangi bir karara gerek kalmaksızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na intikal eder. Devir, teslim ve terkin işlemleri sözü edilen süre zarfından vakıfların yönetim kurulunca yerine getirilir.

Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin yapılmaması halinde, sürenin hitamında, devir, teslim ve terkin işlemleri kanunen yapılmış sayılır. Devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ve herhalde birinci fıkradaki sürenin hitamında, bu üç vakfın hükmi şahsiyeti sona erer.

Devir, teslim ve terkin işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün nezaretinde yapılır. Devir işlemleri ve bu işlem nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar ile bu devirden doğan kazançlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

GEÇİCİ MADDE 2:
Bu kanun ile yapılan düzenlemeler sebebiyle hükmi şahsiyetleri son bulan vakıflarda ücret karşılığı görevli personelden, yeni vakıf bünyesinin ve faaliyetlerinin gerektirdiği personel ihtiyacı dışında kalanların, her türlü özlük hakları verilerek Vakıfla ilişkileri kesilir.