Etik İlkelerimiz

TSK GÜÇLENDİRME VAKFI ETİK İLKELERİ

– Türk ulusu ile TSK arasındaki gönül köprüsünü bağışçıları aracılığıyla güçlendiren,

– Ulusal savunma sanayinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve yerli katkı payının artırılmasında etkin rol oynayan,

– TSK’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunan,

– Kritik teknolojilere dayalı ürün/sistemlerin milli tasarım ve üretimini esas alan savunma sanayi şirketlerini kurup, geliştirerek Türk Savunma Sanayinin gelişmesine öncülük eden,

– Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda söz sahibi ve uluslararası alanda rekabet gücüne ulaşmış bir şirketler grubu olan,

– Düzenlediği uluslararası savunma sanayi fuarıyla milli savunma sanayinin uluslar arası tanıtımına destek sağlayan,

– Güçlü bir kurumsal kimliğe ve sağlam mali yapıya sahip TSK Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Etik İlkeleri; bütün TSKGV çalışanlarından ve Vakıf Bağlı Ortaklıkları ile İştiraklerinden beklenen davranışları belirler.

TSKGV;

– Sahibi, ortağı ya da iştirakçisi olduğu şirketlerde iş etiğinin genel ilkelerine uyulmasını,

– Bütün iş ve işlemlerinde hukuka uygunluğun yanında üçüncü kişilerin ve toplumun faydasını gözeten etik ilkeleri,

– Yapılacak bağışın kabul edilmesinde gerekli hukuki şartları sağlamasının yanında, Vakıf Etik İlkelerine ve toplumsal duyarlılıklara uygun olmasını hassasiyetle gözetir.

TSKGV Çalışanları;

– Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, Vakıf çalışanlarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları hususlar ile görevlerini, belirlenmiş değerlerimiz ve usullere uygun yapmalarını engelleyebilecek hiçbir ilişki, çıkar ve girişim içerisinde olmazlar.

– İş süreci ve çalışmalarında, tüm etkileşenleriyle olan ilişkilerinde dürüst ve tutarlı davranırlar, tevazu sahibidirler.

– Gizli ve özel bilgiler; Vakıf ve Vakıf şirketlerine ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgi, ticari sır, henüz kamuoyuna açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, personel özlük haklarına ait bilgileri içerir. Bu kapsamda;

— Çalışanların, bağışçıların, iş ilişkisinde bulunulan kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgilerin korunmasına, ”bilmesi gereken ilkesi” ne uygun paylaşılmasına ve ketum olunmasına özen gösterirler.

— Vakıf şirketlerine ilişkin bilgileri korur, bu bilgileri sadece TSK Güçlendirme Vakfı ilke ve amaçları doğrultusunda kullanır, belirlenen yetkiler çerçevesinde ilgili ve yetkili personelle paylaşırlar.

– Vakfın yaşatılmasında büyük fedakârlıklar gösteren bağışçılarımıza, sadakat duygusu içerisinde davranırlar.

– Vakıfta elde ettiği kurumsal kimliği ve bilgilerden yararlanarak, kişisel, ailevi ve yakınları aracılığıyla, iş ilişkisinde bulunulan kurum, kuruluş ve şirketlerden kişisel çıkar sağlamazlar.

– TSK Güçlendirme Vakfı ve bünyesindeki şirketlerin adını ve gücünü, kişisel çıkar sağlamak maksadıyla kullanmazlar.

– Tüm kaynakların kullanılmasında çevre ve tasarruf bilinci çerçevesinde davranırlar.

– Vakıf çalışmalarında, yasalar ve bilimsel yöntemleri rehber edinirler.

– Mesleki bilgi ve kişisel yetkinliklerini geliştirirler, değişim ve eleştirilere açık olurlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfın ‘da;

– Etik olmayan davranışlara, potansiyel ihlallerin ortaya çıkarılmasını engelleyecek davranışlarda bulunanlara, etik olmayan davranışları gündeme getirenlere müdahale edici yaklaşımlara müsaade edilmez.

– Bu gibi durumlar ve etik ilkelerimizin ihlalleri gerekli işlemler için bölüm sorumlularına iletilir.