Taşınmaz Bağış Esasları

Taşınmaz Bağış Usulleri:

Taşınmaz bağışları; tam mülkiyet, çıplak mülkiyet veya vasiyetname ile yapılabilir.

 

Tam Mülkiyet Bağışı:

Taşınmazın mülkiyeti ile birlikte kullanım hakkı da Tapu Sicil Müdürlüğünde Vakfa devredilir ve bağışlayanın taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı kalmaz.

 

Çıplak Mülkiyet Bağışı:

Taşınmazın mülkiyeti, kullanım hakkının vefatına kadar bağışlayanda kalması koşuluyla Tapu Sicil Müdürlüğünde Vakfa devredilir.

 

Vasiyetname Bağışı:

Taşınmazın mülkiyeti ve kullanım hakkı vefatına dek bağışçıda kalır, bağışçının vefatını müteakip açılan vasiyetin tenfizi davası sonucunda taşınmazın mülkiyeti Vakıf adına tescil edilir.

 

Taşınmaz Bağış İşlemleri:

Değerli bağışçılarımız, Vakıf Genel Müdürlüğüne veya İstanbul, İzmir, Mersin Bölge Temsilciliklerine başvuruda bulunabilir.

Bağış talebi, mevzuat çerçevesinde değerlendirilir ve bağışın alınmasına engel bir durum tespit edilmediği takdirde tapu devir işlemleri yapılır. Bağışçının tercihi halinde, tapu devir işlemleri Noter’de düzenlenecek Vekâletname ile bağışçının vekil tayin ettiği Vakıf personeli tarafından gerçekleştirilir.

Taşınmaz bağışlarında, bağışçılara Vakıf personeli tarafından refakat edilir ve masraflar Vakıf tarafından karşılanır.

Bağışçıya; bağış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Teşekkür Belgesi ile Madalya ve Berat Belgesi takdim edilir.

 

Taşınmazların Değerlendirilmesi:

Bağış alınan taşınmazların bakım-onarımları yaptırılır, idamesi sağlanır ve olası hasarların telafisi amacıyla taşınmazlara sigorta yaptırılır. 

Taşınmazlar piyasa rayiçlerinde ve rekabet ortamı oluşturulması amacıyla ihale yolu ile kiraya verilir. Kiralık ilanları TSKGV WEB Sitesi’nin yanı sıra “sahibinden.com” internet sitesinden isteklilere duyurulur.

Taşınmaz gelirleri, Vakfın “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunulması” amacı doğrultusunda değerlendirilir.


*** 3388 sayılı TSKGV Kanunun 3’üncü maddesine göre Vakfımıza gelir ve kurumlar vergileri mükelleflerince yapılan ayni ve nakdi bağışların TAMAMI gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Buna ilişkin resmi özelgeyi Vakfımızdan temin edebilirsiniz