TSKGVTaşınmazlarımız

Vakfın Envanterindeki Taşınmazlar:

Vakfın envanterinde; değerli vatandaşlarımız tarafından bağışlanan, tahmini rayiç değeri 278.449.000 TL olan 691 adet taşınmaz (mesken, iş yeri, müstakil ev, apartman, arsa, tarla, vb.) bulunmaktadır.

Taşınmazların, %87’ sinin tam mülkiyeti (kullanım hakkının Vakıf’ta bulunması), %13’ ünün ise çıplak mülkiyeti (kullanım hakkının vefatına kadar bağışlayanda bulunması) Vakfa aittir.

Taşınmazların Değerlendirilmesi Konusundaki Politikamız:

Envanterde bulunan taşınmazların; kiraya verilmesi, bakım-onarımlarının yaptırılarak idamesinin sağlanması ve zorunlu hallerde satışının yapılması veya yerine yeni yapı inşa edilerek değerlendirilmesi suretiyle, taşınmazlardan azami gelir elde etmektir.

Taşınmazları Kiraya Verme Esasları:

– TSKGV mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ihale ile kiraya verilir.
– İhale; yüksek tirajlı bir gazetede asgari üç gün süre ile isteklilere duyurulur.
– İhaleye katılan istekliler, muhammen kira bedeli tutarında geçici teminat yatırır.
– İhaleyi müteakip; Kira Sözleşmesi öncesi, iki aylık kira bedeli tutarında kesin teminat alınır.