Vakıf Senedi

KURULUŞ

"Açıklama: 02 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7149 Sayılı Kanun ile TSKGV Kanununda yapılan değişikliklere istinaden TSKGV Senedinde gerekli düzenlemeler yapılmakta olup, onay süreci devam etmektedir."

MADDE 1:
17.6.1987 tarih ve 3388 sayılı Kanuna göre Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuştur.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2:
Vakfın merkezi ANKARA’dır. İkametgahı Paris Caddesi Yazanlar Sokak No:4 Kavaklıdere – Çankaya – ANKARA’dadır. Mütevelli Heyeti kararı ile ikametgah ANKARA içinde değiştirilebilir.

Vakıf, Mütevelli Heyeti kararı ile yurt içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, yurt dışında Başbakanlığın izniyle şube açabilir.

VAKFIN AMACI

MADDE 3:
Milli Harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.

AMACIN GERÇEKLEŞMESİ

MADDE 4:
İlgili mevzuata uygun olarak gayrimenkulleri alıp satabilir. Menkul malları, mal varlıklarını vasiyet, hibe, ölüme bağlı tasarruflar veya satın alma yoluyla temellük edebilir, kiralayabilir. Temellük ettiklerini satabilir, kiralayabilir. Vakfın mal varlığına dâhil bir veya birden fazla taşınmazı veya bunların gelirlerini yatırımlarda kullanabilir. Temellük ettiği taşınır ve taşınmazların gelirlerini, sahibi olduğu paraları her türlü hukuki yollarla tasarruf edebilir. İşletmeler kurup işletebilir, mevcut olanlara iştirak edebilir. Yerli ve yabancı veya karma bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını, hisse temsil eden evrakını, gelir kuponlarını alıp satabilir. Vakıf gayesine uygun her türlü bağışları ve mal vasiyetlerini kabul edebilir.

Vakfın gayesine benzer olan Vakıf kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Onlarla kısa veya uzun vadeli anlaşmalar yapabilir.

Sağladığı gelir veya varlıklarla tamamladığı tesisleri ve teşkilleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin işletme mülkiyetine tevdi edebilir.

Taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.

Vakıf gayesine ulaşmak için lüzumlu olan ve ilgili mevzuat tarafından yasaklanmamış bilcümle işlemleri, sözleşmeleri veya teşebbüsleri yapabilir, kararlar alabilir.

Vakıf gelirlerini artırmak amacıyla; bayilik, temsilcilik, acentalık (Sigorta dâhil) faaliyetlerini yapabilir veya yaptırabilir.

Ayrıca Vakıf amaçlarına yönelik olarak Uluslar arası ve yurt içi fuar, sergi, sempozyum, kongre ve demonstrasyon faaliyetlerinde bulunabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 5:
Vakfın mal varlığı 17.6.1987 tarih ve 3388 sayılı Kanunla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının menkul ve gayrimenkul malları nakit mevcudu, her türlü hakları, alacak ve borçları, Vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımlar, Vakfın faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile Vakfa tahsis edilen 1 Milyon TL den oluşur.

VAKFIN GELİR VE GİDERLERİ

MADDE 6:
Vakfın gelirleri, mal varlığından ve faaliyetlerinden elde edilecek her türlü gelirler ile gayeye uygun bağış, mal, vasiyet ve yardımlar, nakdi, ayni, menkul ve gayrimenkul olmak üzere iktisadi değeri olan hak teberrulardır.
Vakfın giderleri yıllık bütçelere göre yapılır. Vakıf yönetimi; yıl içinde elde ettiği brüt gelirinin % 20 sini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan % 80 ‘ini ise, Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur. Vakfın hesap ve bütçe yılı takvim yılıdır.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7:
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a. Vakıf Başkanı,
b. Mütevelli Heyeti,
c. Genel Müdürlük.

VAKIF BAŞKANI

MADDE 8:
Vakfın ve Mütevelli Heyetin Başkanı Milli Savunma Bakanıdır. Vakıf Başkan tarafından temsil olunur. Vakfın tescili Medeni Kanun Hükümlerine göre Vakıf Başkanı tarafından sağlanır.

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 9:
Mütevelli Heyeti, Vakfın kurucuları olan Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay II nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayi Müsteşarından teşekkül eder.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ

MADDE 10:
Mütevelli Heyet Vakfı yöneten organ olup Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken her türlü işlemleri yapmaya ve kararları almaya yetkili ve görevlidir. Ayrıca Mütevelli Heyet aşağıda yazılı işleri yapmaya da yetkilidir.

Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine ederek ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

Bilanço, gelir-gider hesabı, çalışma raporu ve yıllık programları hazırlamak,

Vakfın amacına ulaşabilmesini sağlamak üzere, gayeye uygun bağış, mal vasiyeti ve teberruları kabul etmek, yetkili makamların izniyle her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, işlettirmek, ticari işletmeler kurmak, kurulmuş olan ticari işletmelere ortak olmak ve ortak işletme ve şirketler nezdinde Vakıf temsilcilerini seçmek,

Her türlü maddi değer taşıyan hakları devir ve satın almak veya bunları başkalarına devretmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruf yapmak,

Vakfın gayesinin gerçekleştirilebilmesi için, gerektiğinde, geçici veya sürekli bilimsel ve teknik komiteler veya çalışma grupları kurmak, araştırmalar yaptırmak,

Vakfın gayesine uygun, Vakfa fayda sağlayacak, her türlü işlem ve faaliyetlerde bulunmak,

Vakıf personel ihtiyacı ve kadrosunu tespit ve tayin etmek, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek, gerektiğinde,
mevzuat hükümlerine göre görevlerine son vermek,

Vakıf Genel Müdürlüğünü denetleyecek denetici veya denetçileri bir yıl için seçmek,

Genel Müdürlük teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarını yönetmelikle düzenlemek.

YETKİ DEVRİ

MADDE  11:
Mütevelli Heyet, görev maddesinde belirtilen görevlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi sınırlarını belirlemek suretiyle bu görevlerinin bir kısmını Vakıf Genel Müdürlüğüne devredebilir.

VAKIF GENEL MÜDÜRÜNÜN ATANMASI,  GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12:
Genel Müdür Mütevelli Heyet tarafından atanır ve anılan heyete karşı sorumludur. Genel Müdür gerektiğinde atandığı usulle Mütevelli Heyet tarafından görevinden alınabilir.

Genel Müdür, Vakfı Mütevelli Heyetinin kararlarına uygun olarak yönetir ve anılan heyetçe, verilen yetkileri kullanır. Genel Müdürlük teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarının Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.

Genel Müdür, Mütevelli Heyetin toplantılarına iştirak eder fakat oy kullanamaz.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 13:
Mütevelli Heyet, Vakıf Başkanının başkanlığında en az iki ayda bir defa çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Heyet Başkanı ve Üyeleri çekimser oy kullanamaz.

VAKFIN TEFTİŞİ

MADDE 14:
Vakıf Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzük hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftişine tabidir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ

MADDE 15:
Mütevelli Heyet her yıl Ocak ayında yapacağı ilk toplantıda seçeceği en fazla üç denetçi vasıtasıyla Vakıf Genel Müdürlüğünü yılda bir defa olmak üzere denetlettirir. Ayrıca lüzum görüldüğü hallerde de denetleme yaptırabilir.

VAKFIN TUTACAĞI DEFTERLER

MADDE 16:
Vakıf, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzükte belirtilen defterleri tutar.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

MADDE 17:
17.6.1987 tarihli ve 3388 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Vakıf Senedinde değişiklik yapılması en az 3 üyenin olumlu oylarıyla karar alınmasına bağlıdır.

VAKFIN  SONA  ERMESİ

MADDE 18:
Vakfın amacının gerçekleşmesi imkansız hale geldiğinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkında Tüzük hükümlerine göre Savunma Sanayi Müsteşarlığına intikal eder.

GEÇİCİ MADDE  1: 
Vakıf, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarından intikal eden borç ve taahhütleri, anılan Vakıflarca yapılan anlaşmalara uygun olarak yerine getirir.

KURUCULAR

Zeki YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı

Necip TORUMTAY
Orgeneral
Genelkurmay II nci Başkanı

Sabri DELİÇ
Orgeneral
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı

Vahit ERDEM

Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı

Vakıf Senedi Ankara 1nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.07.1987 tarih ve 1987/387 esas, 1987/369 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve Resmi Gazetenin 05.07.1987 tarihli 19508 sayılı nüshasında yayımlanmıştır

Vakıf Senedinin 6, 9, 12 ve 18. maddeleri Mütevelli Heyetin 27.8.1991 tarih 5/1 sayılı kararı ve Ankara 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.10.1991 tarih 1991/626–629 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.

Vakıf Senedinin 4.maddesine Mütevelli Heyetin 13.5.1992 tarih 4/1 sayılı kararı ve Ankara Asliye 4.Hukuk Mahkemesinin 14.4.1992 tarih 92/308–256 sayılı kararı ile bir fıkra eklenmiştir.